Medewerker
Hybride

Over de functie

De huidige RvT bestaat uit 4 personen. In verband met het verstrijken van de benoemingstermijn van één lid in de zomer van 2024, zijn wij op dit moment op zoek naar een nieuw lid per september 2024.

Bij de vervulling van deze vacature hanteert de Raad van Toezicht het volgende competentieprofiel. Er wordt onderscheid gemaakt in basiscompetenties die voor elk lid van de Raad van Toezicht gelden en specifieke expertise voor afzonderlijke leden. De Raad van Toezicht streeft ernaar zoveel mogelijk van deze competenties en expertise in de Raad vertegenwoordigd te hebben.

Gezien het ontwikkelstadium van de organisatie wordt voor deze vacature gezocht naar iemand met specifieke expertise op het volgende gebied:

Technologische ontwikkelingen en innovaties, in het bijzonder als het gaat om opleiden en examinering.

Basiscompetenties
 • Het vermogen om onafhankelijk van specifieke interne of externe belangen toezicht uit te oefenen op het bestuur van de organisatie;

 • Een academisch werk- en denkniveau en het vermogen om op strategisch niveau te kunnen reflecteren op ontwikkelingen en voorstellen;

 • Aantoonbare langjarige (bestuurlijke) ervaring in bedrijfsleven, onderwijs of semi-publieke domein;

 • Een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten;

 • Grote affiniteit met de beroepsgerichte ontwikkeling van (aankomend) personeel;

 • Voldoende beschikbare tijd voor een adequate uitoefening van de functie van toezichthouder;

 • Het vermogen om een voor eX:plain relevant netwerk aan relaties ten dienste van de organisatie te hanteren.

Extra informatie

Specifieke expertise

Gezamenlijk beschikken de leden van de Raad van Toezicht over expertise op de volgende gebieden:

 • Een brede visie op en kennis over de onderwijs- en arbeidsmarkt;
 • Kennis van/affiniteit met toetsen en examinering en de maatschappelijke opdracht van eX:plain: de beoordeling en borging van vakbekwaamheid;
 • Financieel economische en administratief organisatorische kennis en ervaring;
 • ICT, Informatie- en gegevensbeheer;
 • Human resource management;
 • Marketing en sales;
 • Onderzoek en innovatie;
 • Juridische kennis en ervaring, met name op het gebied van contractvorming, allianties en bedrijfsrecht;
 • Kennis van en ervaring in (een van) de sectoren waarin eX:plain actief is;
 • Bestuurlijke ervaring op een positie die tenminste vergelijkbaar is met die van het bestuur van eX:plain.

Informatie
De benoeming geldt vanaf 1 september 2024 voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van tweemaal herbenoeming. De Raad van Toezicht vergadert 6x per kalenderjaar jaar met 4 vaste momenten met de directeur-bestuurder. Daarnaast zijn er enkele informele bijeenkomsten waarbij aanwezigheid van het lid Raad van Toezicht wordt verwacht. De bezoldiging is passend bij de aard van het werk.

Voor meer informatie over de organisatie en ons werk verwijzen wij u naar www.explain.nl en het Jaaroverzicht eX:plain 2023.

Belangstelling?
Stuur dan vóór 10 mei een e-mail met uw motivatie en cv naar c.voord@explain.nl ter attentie van Ria Schör, voorzitter Raad van Toezicht.

Wilt u eerst telefonisch contact over de functie, stuur een e-mail en dan plannen we een gesprek met voorzitter of lid van de Raad van Toezicht in. Vanzelfsprekend worden alle reacties strikt vertrouwelijk behandeld.

Over eX:plain
Stichting eX:plain is het kennis, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte examinering en professionele ontwikkeling. Met ieder jaar zo’n 500.000 examenkandidaten, zijn we één van de grootste onafhankelijke organisaties op het gebied van leren, beoordelen en borgen van vakmanschap in Nederland.

Wij zijn toonaangevend op het gebied van betrouwbaar ontwikkelen, meten en beoordelen van beroepsgerichte kennis en vaardigheden met als eindresultaat een diploma of certificaat om trots op zijn! In het bijzonder richten wij ons op de sectoren ‘Zakelijke dienstverlening, Orde & Veiligheid’ en ‘Veiligheid, gezondheid & milieu’.

eX:plain is ontwikkelaar van het product WebConnect, een standaard cursus-, examen- en opleidingssoftware voor verschillende organisaties, en is daarin marktleider. Daarnaast investeren we in vooruitstrevende ideeën zoals serious gaming en examinering, met ons eigen team van getalenteerde game-developers.

Bij eX:plain werken gemotiveerde mensen met veel specialistische kennis en expertise. De cultuur bij eX:plain is klant- én mensgericht. Iedereen doet ertoe en draagt bij aan de resultaten waar we trots op zijn. Onze mensen zijn betrokken bij wat ze doen en zijn verbonden met elkaar. Collegialiteit, een prettige werksfeer en ruimte voor ideeën zijn kenmerkend voor onze organisatie. We gaan er vanzelfsprekend vanuit dat iedereen die bij ons werkt zich wil blijven ontwikkelen. Samen investeren we daarin.

Bestuursmodel en organisatiestructuur
Als bestuursmodel hanteert eX:plain het Raad van Toezicht-model. De RvT bestaat uit vier leden en het bestuur uit één lid.

Het bestuur draagt statutair de eindverantwoordelijkheid over de stichting.

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de strategie, missie, visie en het daartoe behorende beleid van eX:plain en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de strategie, het jaarplan en de begroting en ziet toe op de uitvoering ervan met in achtneming van de statuten en de  wet- en regelgeving die van toepassing is. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever, klankbord en adviseur voor de directeur-bestuurder.

Solliciteer direct

Meer weten over deze functie?

Neem dan contact op
Of solliciteer direct

Solliciteer hier

  captcha