Beveiligers Praktijk Hub: nieuw en verbeterd!

In augustus is het zover, de Beveiligers Praktijk Hub wordt gelanceerd. Het digitaal praktijkwerkboek voor de beveiligingsbranche is vernieuwd en verbeterd. In dit artikel praten we met Ron Janssen en Wendy Schoonheim over het nieuwe platform voor leerlingen en begeleiders in de beveiligingsbranche.

Wendy Schoonheim is adviseur leren en ontwikkelen bij eX:plain. Ron Janssen is de teamleider particuliere beveiliging. Beide zijn onderdeel van het team dat de afgelopen maanden heeft gewerkt aan de vernieuwing van het digitaal praktijkwerkboek voor de beveiligingsbranche. Een leuk en uitdagend project waarvan de ontknoping snel dichterbij komt, tijd dus om  te bespreken welke verbeteringen je kan verwachten.

Totstandkoming nieuw digitaal praktijkwerkboek

De feedback van gebruikers is leidend geweest in het ontwerp van het nieuwe digitaal praktijkwerkboek. “De branche is heel duidelijk geweest, het huidige digitale praktijkwerkboek werkt niet naar verwachting”, aldus Ron. “Als eX:plain willen we natuurlijk voldoen aan de wensen en eisen van de branche, daarom hebben we veel feedback verzameld en het systeem grondig onder de loep genomen. Die punten hebben we meegenomen in de eisen voor het nieuwe systeem. Het systeem bouwen we trouwens zelf, zodat we ook altijd de regie houden over de techniek en snel in kunnen springen op veranderingen in de markt.”

Nieuw systeem en onderwijskundige veranderingen

De Beveiligers Praktijk Hub bestaat kort gezegd uit drie onderdelen, het systeem, de onderwijskundige opbouw en de content. De content blijft voor nu hetzelfde, maar het systeem en de onderwijskundige opbouw worden vernieuwd.  Samen met een externe onderwijskundige is Wendy verantwoordelijk voor het didactische werk aan de Beveiligers Praktijk Hub.

“We willen natuurlijk dat het systeem zo goed mogelijk aansluit op de branche, de leerbedrijven, onderwijsinstellingen en leerlingen die hiermee gaan werken.”

Daarom wordt opnieuw gekeken naar bijvoorbeeld de invulling van opdrachten, de aanspreektaal en hoe reflecteren verwerkt is in het leerproces. De Beveiligers Praktijk Hub is op een aantal punten significant anders dan zijn voorganger:

  • Eenvoudigere interactie tussen begeleiders en leerlingen
  • Meer regie bij de begeleiders
  • Beoordelen, reflecteren en beroepshouding krijgen een betere plek in het programma
  • Verbeterde kwaliteitsbevorderende dienstverlening (KBD) vanuit eX:plain
  • Betere borging van de inhoud

Eenvoudigere interactie tussen begeleiders en leerlingen

Leren vraagt om interactie; uitleg, aanbevelingen, verbeteringen, correcties en vragen stellen. Het huidige systeem is omslachtig, zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld wel bestanden uploaden, maar kan niet direct feedback gegeven worden.

“In de nieuwe Beveiligers Praktijk Hub hebben we dit beter ingericht, zo is er interactie mogelijk tussen de verschillende betrokkenen en kan feedback digitaal gegeven en verwerkt worden. Daarnaast kunnen opdrachten direct in het systeem uitgewerkt worden. ”

Meer regie bij de begeleiders

In het nieuwe systeem is veel meer ruimte voor begeleiding, dat zie je terug in het aantal begeleiders dat aan één leerling gekoppeld kan worden, maar ook aan waar de regie ligt. In de huidige situatie kan aan elke leerling één BPV-begeleider gekoppeld worden, terwijl in de praktijk meerdere begeleiders betrokken zijn vanuit onderwijsinstellingen en leerbedrijven. Ook ligt op dit moment de regie en daarmee ook het initiatief volledig bij de leerling, zo kunnen alleen leerlingen nieuwe begeleiders koppelen.

“In het nieuwe systeem kunnen meerdere begeleiders aan één leerling gekoppeld worden, ook kunnen begeleiders makkelijker schakelen tussen leerlingen waardoor dit ook echt werkbaar is. Het digitaal praktijkwerkboek is een controle- en begeleidingsmiddel tijdens de stage. Het is dus essentieel dat een begeleider kan checken of een leerling op schema zit, de theorie snapt en alle opdrachten goed doorloopt. Zo kunnen ze indien nodig tijdig bijsturen. In het nieuwe systeem ligt daarom veel meer regie bij begeleiders.”

Beoordelen, reflecteren en beroepshouding krijgen een betere plek in het programma

Zowel Ron als Wendy geven aan dat beoordelen, reflecteren en beroepshouding belangrijke elementen van het programma zijn, die beter ingericht worden in de Beveiligers Praktijk Hub. Wendy legt uit wat gebruikers kunnen verwachten:

“we leggen nu vooraf vast wanneer aandacht is voor beoordeling en reflectie. Inhoudelijk maken we een grote stap vooruit als het om reflectie gaat, het doel is om reflectie normaal te maken. Daarom wordt al aandacht besteed aan reflecteren voordat ze een opdracht uitvoeren. De praktijkopleider en leerling formuleren, voordat de leerling aan een opdracht begint, een leerdoel. Zo kan de leerling met voorkennis starten aan een opdracht en weet hij ook al vooraf waar hij op moet letten in het uitvoeren van werkzaamheden. Er wordt dus veel meer gestructureerd gekeken naar het eigen handelen van de leerling.

Op voorhand wordt gepland wanneer leerling en begeleider terugkijken op de ontwikkeling. Ook zullen er straks handelingsadviezen voor de praktijkopleider in Beveiligers Praktijk Hub beschikbaar komen. Zo kunnen praktijkopleiders , naast hun KBD-adviseur, altijd handreikingen raadplegen die bijdragen aan kwaliteitsbevordering van het leertraject van de beveiliger in opleiding.

“In het hele traject bieden we meer handreikingen, uitleg en onderbouwing naar de begeleider. Dat zie je bijvoorbeeld terug in een handelingsadvies voor de praktijkopleider, over reflecteren en feedback op of het beoordelen van een opdracht.”

Daarnaast is beroepshouding een belangrijk punt. Welke houding leert de leerling zichzelf aan? Deze vraag komt heel vaak terug in het MBO, daarom krijgt dit in de nieuwe opzet meer aandacht. Zo wordt reflecteren een cyclus van continue eigen handelen bekijken, bespreken, opnieuw proberen en weer bekijken.

‘Denk daarbij aan oefenen in de praktijk. Leren hoe je in gesprek kunt gaan met je praktijkopleider of stagedocent. Leren communiceren over wat je in de praktijk meemaakt en feedback leren ontvangen. Maar ook letterlijk: hoe sta je erbij op je werkplek en hoe ontvang je bezoekers?’

Verbeterde kwaliteitsbevorderende dienstverlening (KBD) vanuit eX:plain

De rol van de KBD-adviseurs van eX:plain is ook het ondersteunen van leerbedrijven en dan met name de praktijkopleiders. Ron legt dit uit:

“Met het huidige digitaal praktijkwerkboek is dit deel van onze rol een uitdaging geweest, daarom hebben we in de nieuwe opzet ook veel aandacht besteed mogelijkheden binnen het platform waardoor we leerbedrijven en praktijkopleiders gerichter kunnen ondersteunen als kwaliteitsbevorderende dienst (KBD).”

Voortgang in de gaten houden is een wezenlijk onderdeel van het werk van de praktijkopleider, maar de KBD-adviseur van eX:plain heeft daar een belangrijke ondersteunende en adviserende rol in. Zoals eerder benoemd komt een groter deel van de regie bij begeleiders te liggen, onderdeel van die ontwikkeling is dat ook de KBD-adviseur meer zicht heeft op de voortgang.

“Dat vraagt een aantal technische verbeteringen, zoals het selecteren van leerlingen of leerbedrijven. Maar het vraagt ook een stukje verandering in de rol die wij aannemen. Waar is een student, wat is zijn opdracht en wat heeft deze student nodig? Daarin gaan we de praktijkopleiders beter ondersteunen.”

Betere borging van de inhoud

Wendy legt uit dat er ook meer aandacht is voor borgen van het leerproces van de leerling. Door de PDCA cyclus als onderlegger te gebruiken, leert de leerling ook in cyclussen, waarbij telkens dezelfde elementen terugkomen. Het formuleren van een leerdoel, het uitvoeren van de opdracht, het terugkijken op je eigen handelen en tot slot je handelen bijstellen om het nog een keer te proberen.

“Door telkens deze cyclus te herhalen, wordt groei en vooruitgang zichtbaar, controleerbaar en meer tastbaar voor zowel de praktijkopleider als de leerling.”

Lancering Beveiligers Praktijk Hub

De livegang van de Beveiligers Praktijk Hub komt nu snel dichterbij, in augustus 2024 is het zover! We zijn natuurlijk heel benieuwd naar de eerste reacties uit de branche. Ook hopen we dat steeds meer leerlingen, onderwijsinstellingen en begeleiders digitaal aan de slag gaan. Voorlopig zijn er echter ook nog leerlingen bezig met de oude licentie, dus we hopen dat in 2025 het grootste deel van de gebruikers digitaal leert met de Beveiligers Praktijk Hub.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Beveiligers Praktijk Hub? Wij nodigen u uit om contact op te nemen met uw KBD-adviseur via kbd@explain.nl